Landbrukskommunen Stjørdal

Landbrukskommunen Stjørdal

Stjørdal er Trøndelags fjerde største jordbrukskommune, med 86.000 daa jordbruksareal og 291 aktive bruk. Jordbruksarealene strekker seg fra fjordnære områder på Skatval, på elvesletta langs Stjørdalselva og opp i dalsidene og sidedalene - til ca. 350 meters høyde øverst i Sondalen. Jordbruket i Stjørdal preges av små og store bruk, med et stort mangfold av produksjoner.

Totalt er det ca. 1.000 landbrukseiendommer med jordbruksareal i kommunen. Interessen for å leie jordbruksareal er stor, og så å si all dyrkamark er i drift. Kornproduksjon og grovfôrbaserte husdyrproduksjoner er de dominerende.

Utmarksarealet i Stjørdal er på 820.000 daa. Om lag 440.000 daa av dette er produktiv skog (AR5). Resten er myr, fjell og vann. Av det produktive skogarealet eier private gårdskogeiere 68 % og Staten 22 %. Resten er bygdeallmenninger og private storskogeiere. Til sammen er det om lag 750 skogeiere. Gjennomsnittlig størrelse på en gårdsskogeiendom er 370 daa.

Det tradisjonelle landbruket og det rike kulturlandskapet danner også grunnlaget for et stort mangfold av opplevelser, aktiviteter, landbruksbasert reiseliv og lokal produsert mat. De siste årene har det vært mange nyetableringer av næringsvirksomhet i tilknytning til gårdsbruk i kommunen.

I 2017 kjøpte Stjørdal kommune eiendommen Kvithamar av Staten, etter at NIBIO hadde vedtatt å flytte sin virksomhet til Steinkjer. Formålet med kjøpet var å utvikle eiendommen til et «grønt senter». Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag har siden 2021 leid store deler av eiendommen og er i ferd med å utvikle Kvithamar til å bli et samlingspunkt for landbruket i regionen.

Landbruksplan - Vedtatt i K-styret 09-09-21 (PDF, 2 MB)