Tilleggsnæringer i landbruket

Tilleggsnæringer i landbruket

Her finner dere informasjon om hvilken bistand kommunen kan yte og hvordan man skal gå fram når man ønsker å starte opp med ny næring på en landbrukseiendom. 

Bistand til næringsutvikling

Kommunen har avtale med Proneo AS som skal tilby veiledning i forbindelse med etablering av ny næring i Stjørdal, dette inkluderer også landbruksrelatert næring.

Les mer om Proneo AS 

Ved søknad om bygdeutviklingsmidler gjennom Innovasjon Norge, har vi rådgivere på Enhet næring som kan bistå i enkelte tilfeller.

Les mer om tilleggsnæring på innovasjonnorge.no

Bruksendring - dispensasjon

Hvis du vil ta i bruk eksisterende bygning til nye formål eller ønsker å oppføre et nytt bygg, må dette gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven. I kommuneplanens arealdel er landbrukseiendommer vanligvis vist som områder for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR-område). Hvis den nye virksomheten ikke inngår i LNFR-kategorien, må det søkes om dispensasjon fra arealplanen, eller det må utarbeides reguleringsplan. Generelt kan en si at hvis bruken av en bygning ikke er en nødvendig eller naturlig del av landbruksvirksomheten, faller den utenom LNFR-kategorien. Det vises til veilederen "Garden som ressurs" (regjeringen.no)

I de tilfeller der det planlegges å ta i bruk dyrka eller dyrkbar jord til andre formål enn jordbruk, må det søkes kommunen om dette.

For bygg som tas i bruk til ny virksomhet må det tas hensyn til for eksempel trafikale endringer, avløp og brannsikkerhet (som en følge av endret bruk). I tillegg til at bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, kan det være nødvendig å søke om avkjørselstillatelse og utslipps-tillatelse. Nærmere informasjon om dette kan du få ved henvendelse til Enhet arealforvaltning i kommunen.

Servering - skjenking

Dersom det er ønske om å etablere et serveringssted må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis du i tillegg ønsker å skjenke alkoholholdig drikke, må du også søke om skjenkebevilling. Virksomheten må også registrere seg hos Mattilsynet. Gå til mattilsynet.no

I de tilfeller der bygget ikke er regulert for en slik virksomhet, må det søkes om bruksendring. Se nærmere om bruksendring ovenfor.

Disse dokumentene må sendes med søknad om serverings- og skjenkebevilling:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest
  • Beskrivelse av konsept

Her finner du mer informasjon om prosessen med å søke serverings- og skjenkebevilling.