Leie av gategrunn (offentlig parkering, vei, fortau ol.)

Leie av gategrunn (offentlig parkering, vei, fortau ol.)

Leie av gategrunn/parkeringsarealer

1. All grunn som er regulert til offentlig trafikkareal og hvor kommunen er hjemmelshaver omfattes av disse reglene.

2. Leieavgift skal betales når gategrunn/parkeringsarealer utleies i forbindelse med byggearbeid hvor det av hensyn til byggetiltaket er nødvendig å foreta avsperring av offentlig trafikkareal for mer enn ett døgn. Leien skal også betales når slik grunn tas i bruk som riggområde eller lagerplass for brakker, containere osv.

3. Leieavgift skal også betales når gategrunn utleies til varehandel i næring. Lag og organisasjoner fritas for avgift.

4. Ved utleie av gategrunn benyttes følgende satser:

Leie av gategrunn/parkeringsarealer
Beskrivelse Sats Merknad
Døgnleie pr m² pr døgn 7 kroner
1-8 uker pr m² pr døgn 4 kroner
8-25 uker pr m² pr døgn 2,90 kroner
Over 25 uker pr m² pr døgn 2 kroner Beregningen gjøres ved at man betaler kr 4,00 for de første 8 uker, så kr 2,90 for de neste 17 ukene og kr 2,00 for resterende.
2022

Avgifter og regler vedtatt av Stjørdal kommunestyre 16.12.2021, sak 114/21.

Tilsyn

Kontroll med utleievirksomheten for torg og gategrunn utføres av sektor Bydrift og infrastruktur, som påser at skiltplan følges og at bruk er ihht. avtale.