Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam er en ekstraressurs i beredskap som kommunen tilbyr til støtte i visse krisesituasjoner.

Når en krise plutselig oppstår,  er det ordinære hjelpeapparatet ikke alltid dimensjonert for å gi nødvendig støtte til personer som opplever voldsomme og traumatiserende påkjenninger.  Innsatsen i kriseteamet har som mål å forebygge psykisk senskade og sosial overlast etter traumatiserende hendelser.  

Hva slags hendelser kan medføre at det psykososiale kriseteamet blir kalt ut?

  • tragiske ulykker, selvmord, uventet barnedød, naturkatastrofer, terrorhendelser og andre situasjoner som oppstår plutselig, rammer hardt og rammer mange

Hva er oppgavene til et kriseteam?

  • ivaretar kriserammede med medmenneskelig varme i en trygg situasjon
  • opprette kontakt med personlig nettverk og familie til den kriserammede
  • kontakte nødvendige instanser på vegne av de rammede hvis de ikke makter dette selv, for eksempel arbeidsgiver, rektor, apotek, fastlege og  andre hjelpere
  • vurdere videre oppfølgingsbehov for de rammede
  • beredskapsteamet er normalt operativt i inntil to dager, og deretter overtar ordinære helsetjenester ved behov

 

Hvordan få hjelp når krisen rammer?

All utkalling av Stjørdal kommunes kriseteam skjer via Værnesregionen interkommunale legevakt i samråd med politi, rammede/pårørende, vakthavende lege eller kommunedirektør.

Ønsker du noen å snakke med?

Nyttige nettsider:

Trenger du noen å snakke med? (helsenorge.no)

Noen å snakke med? (unginfo.no)

Hjelpetelefonen (mentalhelse.no)

Hjelpetelefoner og nettsteder (psykiskhelse.no)

Stjørdal kirke