Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar et forvaltningsvedtak. 

Hva kan du klage på?

Vedtak du har fått fra Stjørdal kommune.

Hvor kan du sende klagen?

Klagen sender du til Stjørdal kommune eller leverer i servicetorget. 

På e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no Unngå sensitive opplysninger per e-post. Vi ber deg da heller benytte eDialog - vår sikre kanal for innsending av sensitive opplysninger.

Per post: 
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal

Frist

Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er kommet frem til deg. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Kreve begrunnelse

Hvis du ikke har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om dette, men det må settes fram innen klagefristen.

Klagens innhold

  • Hvilket vedtak gjelder det.
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • Du må undertegne klagen.
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Utsettelse av vedtak

  • Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
  • Du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Sakens dokumenter og veiledning

  • Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken.
  • Du kan få veiledning om adgang til å klage, fremgangsmåte og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesak

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. En slik søknad må settes fram for Statsforvalteren.

Blir ikke vedtaket endret

Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes det til videre klageinstans for avgjørelse.