Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottar et forvaltningsvedtak. 

Hva kan du klage på?

Vedtak du har fått fra Stjørdal kommune

Hvor kan du sende klagen?

Klagen sendes til Stjørdal kommune eller leveres i servicetorget. 

På e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no NB! Unngå sensitive opplysninger per e-post. Vi ber deg da heller benytte eDialog - vår sikre kanal for innsending av sensitive opplysninger

Per post: 
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal

Frist

Fristen for å klage er tre uker fra du fikk vite om vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Kreve begrunnelse

Hvis du ikke har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om dette, men det må settes fram innen klagefristen.

Klagens innhold

  • hvilket vedtak
  • klagen må være skriftlig og begrunnet.
  • du må undertegne klagen.
  • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Utsettelse av vedtak

  • selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
  • du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Sakens dokumenter og veiledning

  • med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken
  • du kan få veiledning om adgang til å klage, fremgangsmåte og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesak

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp

Dersom vedtaket ikke blir endret sendes det til videre klageinstans for avgjørelse.

  • dersom vedtaket er kommunalt er klageinstansen kommunestyret .
  • dersom vedtaket er gjort i kommunestyret er klageinstansen kommunaldepartementet.