Parkeringsregler

Parkeringsregler

Stjørdal kommune har fått delegert myndighet fra Statens Vegvesen til å håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften og skiltforskriften.

Brudd på vegtrafikklovens bestemmelser kan medføre gebyr på kroner 900 og brudd på parkeringsforskriftens bestemmelser kan medføre kontrollsanksjon på kroner 300, 600 eller 900.

Se forskrift om offentlig parkeringsgebyr (lovdata.no)

Parkeringsforskriften

I parkeringsforskriften finner du blant annet bestemmelsene for:

  • vilkårsparkering, herunder avgiftsparkering
  • reservert parkering
  • håndheving
  • betaling
  • klagebehandling
  • krav til virksomhet
  • krav til skilting

En aktuell bestemmelse i forbindelse med snørydding er § 25, undersøkelsesplikt: «Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, må eier/fører av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene». Dette gjelder for kjøretøy som allerede står på stedet (disse blir notert). For ander kjøretøy gjelder reguleringen fra da skiltet er satt opp og avdekket.

I parkeringsforskriften som trådde i kraft 01.01.17 er det en del overgangsbestemmelser. Dette gjelder blant annet skilting.

Parkering

Fra 01.07.17 skal alle private parkeringsplasser, som er åpen for alle, være likt skiltet med dette skiltet. Skiltet angir at parkering kan skje i tråd med parkeringsvilkårene på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.

 

 

 

Kommunalt p-skilt - Klikk for stort bilde Kommunale offentlige parkeringsplasser vil fortsatt være skiltet med dette skiltet. Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.


Vegtrafikkloven

§ 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»
§ 5: «Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.»
§ 17: «Registreringspliktig kjøretøy uten lovlig kjennemerke skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.»

Her finner du hele vegtrafikkloven: Lov om vegtrafikk - vegtrafikkloven (lovdata.no)

Trafikkreglene

Parkering er i trafikkregelen § 1 definert som: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om fører ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing».

I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er all stans forbudt, og bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han/hun likevel kan stoppe hvis det ikke er til hinder for annen ferdsel. 

Regler for stans og parkering finner du i trafikkreglene § 17


§ 17. 1. Det er forbudt å stanse:
a) I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.
b) I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
c) Helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.
d) På gangfelt eller sykkelfelt eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.
e) På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjørings veg til motorveg og motortrafikkveg.
f) Nærmere planovergang enn 5 meter.
g) I kollektivfelt, i sambruksfelt eller sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
h) På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

§ 17.2. Det er forbudt å parkere:
a) Foran inn- eller utkjørsel.
b) På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
c) På gågate.
d) På gatetun utenom særskilt anviste plasser.

§ 17.3
På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere i kjørebanen.

Her finner du hele forskriften med trafikkreglene: Forskrift om kjørende og gående trafikk - trafikkregler (lovdata.no)


Skiltforskriften

Parkeringsregulerende trafikkskilt gjelder fra der de er satt opp og videre i kjøreretning på samme side av vegen, hvis ikke annet er vist med pil på underskilt. Som regel er hovedskiltet tosidig, mens underskiltet kun har tekst/symbol på den siden man ser i kjøreretningen. 
 

Skilt nr. 370 Stans forbudt

Dette skiltet forbyr enhver stans. Det er ikke anledning til av-/påstigning eller av-/på lasting. Skiltet gjelder i kjøreretning fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss eller fram til nytt skilt. Ingen kjøretøygruppe kan unntas forbudet.

 

 

 

Skilt nr. 372 Parkering forbudt
 
På strekninger der dette skiltet er satt opp er det ikke lov til å parkere. Det gis anledning til kortes mulig stans for av-/på stigning og av-/på lasting. Skiltet angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp. Skiltet gjelder i kjøreretning fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss eller frem til nytt parkeringsregulerende skilt eller parkometerplass.

 

 

Skilt nr. 376 Parkeringssone

Parkering forbudt-sone betyr at dersom det ikke er andre regulerende skilt så er det forbudt å parkere.

 


Her finner du hele skiltforskriften: Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger - skiltforskriften (lovdata.no)

Kontakt

Roar Eidem
Servicearbeider
E-post
Telefon 47 97 33 84