Tømming av private avløpsanlegg

Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Stjørdal kommune har avtale med Norske VOAV-Teknikk A/S om tømming av avløpsanlegg. Slamavskiller, gråvannstank, synkekum eller lukket tank som er med i kommunal ordning tømmes en gang hvert år. Minirenseanlegg tømmes etter leverandørens spesifikasjoner, men minimum en gang hvert år.

For anlegg som ikke inngår i den kommunale tømmeordningen, må huseier selv bestille tømming direkte med vår leverandør. Ønsker du å komme inn under den kommunale tømmeordningen, ring servicetorget på 74 83 35 00 eller send epost til postmottak@stjordal.kommune.no.

Tømmeplan

Stjørdal kommune er delt inn i 27 soner for tømming av avløpsanlegg.

Område

Tømmes

Område

Tømmes

Vikanlandet

Januar

Langstein

Juli

Skatval Sør

Februar

Forradal

August

Skatval Sentrum

Februar

Sona

August

Skatval Nord

Mars

Flornes

August

Holan

Mars

Elvran

September

Hegra Sør

Mars

Ytterås

September

Hegra Nord

April

Selbuvegen

Oktober

Haraldreina/Gråelva

April

Sorte

Oktober

Skjelstadmark Sør

Mai

Reppe/Dybvad/Draveng

Oktober

Skjelstadmark Nord

Mai

Havdal

Oktober

Øfsti

Juni

Hell

November/Desember

Vassbygda

Juni

Haraldreina

November/Desember

Hofstad Rømo

Juli

Beistad/Resve

November/Desember

 

 

Sentrum

November/Desember

 

Fremkommelighet

Du må sikre at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømmebilen. Hvis kumlokk og liknende er dekket med snø, is, jord eller eller annet, må du fjerne dette før tømmingen skal utføres.

  • Det er viktig å kunne kjøre nærmest mulig for å komme til med slange, ikke mer enn 30 meter fra avløpsanlegget.
  • Tilførselsvei må være kjørbar for et større kjøretøy, med en bredde på 3 meter og en høyde på 4 meter klaring.
  • Busker, blomsterbed, plen og annet som dekker til tanken eller står i veien, kan bli ødelagt når vi tømmer.
  • Er det snø- eller isføre må veien være brøytet og strødd.

Hva koster slamtømming?

Slamavskillere blir tømt hvert år. Gebyr for tømming inkludert behandling/avvanning er avhengig av slamavskillerens størrelse, i h.h.t. forurensningsloven §34.

For tømming av slamavskillere betales et årlig gebyr etter følgende satser (alle priser er inkluder 25% mva):

Slamtømming
Beskrivelse Pris (kr)
Pr. leilighet/bolig uansett BRA 2 716,25
Hytter og fritidseiendommer tilknyttet slamavskiller eller felles slamavskiller 1 508,75
Boligeiendommer med mer enn 2 leiligheter betaler gebyr pr. tonn 677,50
Boligeiendommer tilknyttet felles privat avløpsanlegg med slamavskiller for mer enn 2 eiendommer 2 173,00
Levering av septikslam og lignende til kommunens mottaksanlegg pr. tonn (minimum 1 tonn) 677,50

Behov for ekstra tømming?

Har du behov for ekstra tømming ut over den faste tømmeruten må du kontakte Norske VOAV-Teknikk A/S. Ekstratømming bekostes av anleggseier og blir fakturert av tømmefirma.

Nyetablering av private avløpsanlegg

Alle som får etablert nye avløpsanlegg er pliktige til å bli med i den kommunale tømmeordningen.

Private utslipp - avløpsvann fra private boliger og hytter