Forskrift ved opptak til barnehage

Forskrift ved opptak til barnehage

Saksbehandlingsregler ved opptak til barnehage i Stjørdal kommune. 

Rett til plass i barnehage (barnehageloven § 16)

Stjørdal kommune har søknadsfrist 1. mars for hovedopptak til barnehage.

§ 1 Formål og virkeområde. Sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkerens rettsikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Forskriften gjelder ved opptak i alle virksomheter som omfattes av barnehageloven.

§ 2 Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 13 rett til første prioritet.

Kommunen kan oppfylle retten til plass på 3 måter:

  1. Barnet får sitt første ønske oppfylt
  2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt
  3. Barnet får et tilbud om en annen barnehage, men likevel i samsvar med § 16.

Søkernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, og foreldrenes valg må være styrende så langt det er mulig.

§ 3 a. Søkere med rett til prioritet ved opptak. Søkere med rett til prioritet etter barnehagelovens § 18.

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehagen eller ikke.

§ 3 Tildeling av plass:
Tildeling skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Ved tildeling av plass skal søkerne underrettes om hvilken barnehage de har fått plass. Søkerne skal samtidig orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen § 4., retten til å klage § 6 og klagefristen § 9.

Retten til slik orientering gjelder kun de som har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen kommunen fastsetter.

Klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger av forskrift om saksbehandlingsregler.

De som søker innen fristen og mottar avslag på søknad om plass, skal få en skriftlig underretning om dette. De som søker innen fristen har rett til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen og klagerett.

Søkere som i løpet av barnehageåret får avslag, utenom kommunens fastsatte søknadsfrist, har ikke rett til begrunnelse for avgjørelsen eller rett til å klage.

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14