Fysio- og ergoterapi for voksne

Fysio- og ergoterapi for voksne

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

Ergoterapi

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter? Ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i hverdagen din. Du kan få oppfølging i hjemmet, barnehage, skole, fritidsarena, kommunale institusjoner eller i våre lokaler.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme god helse. Dersom du har smerter og/eller nedsatt funksjon, kan du få oppfølging av en fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, barnehage og skole, på institusjoner eller på fysikalske institutt.

Vi skal gi tjenesten ut fra et brukerperspektiv. Det betyr at vi skal planlegge og gjennomføre tjenestene med utgangspunkt i de ønsker og behov tjenestemottaker selv presenterer som viktige.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Kartlegging

  • undersøkelse, observasjon og vurdering av ferdigheter/motorikk
  • tett samarbeid med fysioterapeutene, ellers samarbeid med nærpersoner knyttet til den enkelte, f.eks pårørende, lege, personell på institusjoner/bosenter/hjemmebaserte tjenester, hjelpemiddelsentralen.

Tjenester/tiltak

  • Fokus på mestring og deltagelse
  • Veiledning og trening i dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem, skole og fritid
  • Tilrettelegge for tilgjengelighet i hjem, jobb og samfunn
  • Habilitering av kronisk syke med funksjonsnedsettelser
  • Sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
  • Bistand av tekniske hjelpemidler

Tiltakene er i hovedsak tverrfaglige og tverretatlige.  

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Voksne henvises til både fysioterapi og ergoterapi via direkte kontakt fra dem selv, eventuelt fra pårørende, lege, sykehus, forvaltningskontoret, hjemmebaserte tjenester, sykeheim/bosenter eller habiliteringsinstitusjoner .

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Nyttige lenker

Hva er fysioterapeut og manuellterapeut (helsenorge.no)

Tjenestetilbudet er regulert etter helse- og omsorgstjenesteloven

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Dagens terapeut
Mobil 901 58 197

Adresse

Breidablikkvegen 1, 7500 Stjørdal

Kartpunkt