Smittevern

Smittevern

Smittevern er alle tiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer.

På Stjørdal er smittevernarbeidet fordelt mellom ulike tjenester.

Helsesykepleier ved Migrasjonshelsetjenesten under Stjørdal Helsestasjon gjennomfører tuberkuloseundersøkelse i henhold til smittevernloven. Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge med krav om oppholdstillatelse, registrerings-bevis eller oppholdskort, samt flyktninger og asylsøkere.
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
  • Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

Tuberkuloseundersøkelse skal gjennomføres uavhengig av BCG-vaksinasjonsstatus.

Informasjon om Tuberkuloseundersøkelse finnes på ulike språk

Fyll ut dette skjemaet  om Lovpålagt tuberkulosekontroll.  Helsesykepleier tar så kontakt for videre oppfølging, og fyller ut en helseklarering når undersøkelsene er gjennomført og tuberkulosestatus er avklart. Voksne og barn er da klarert for å starte i jobb og skole.

Helsesykepleier tilbyr også familier med barn som kommer til Stjørdal kommune en samtale der man kartlegger en helse - og vaksinestatus. Barn som ikke har vaksinestatus tilsvarende Norske anbefalinger får gratis tilbud om dette. Se vaksine

Tjenesten er gratis

Vennligst ingen Helseopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt pr telefon 

Migrasjonshelsetjenesten

Kommuneoverlege/smittevernlege

Smittevernveileder

Smittevernloven

Tuberkuloseveilderen