Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (motorferdselforskriften). Regelverket tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I forskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad. 

I Stjørdal kommune er det i tillegg vedtatt egne Retningslinjer for praktisering av lov og forskrift om motorferdsel i utmark (PDF, 140 kB)  som sier mer om hvordan lovverket skal praktiseres. 

Mest mulig av snøscootertransporten i Stjørdal skal gjennomføres av leiekjørere. Leiekjørerne har løyve til å ta på seg oppdrag som er beskrevet i motorferdselforskriften § 5a
Følgende personer har løyve for leiekjøring med snøscooter på vinterføre i Stjørdal:

Leiekjørere
Leiekjører Mobil Område
Leif Gylland 45 27 43 85 Sildra - Sonvatna - Sundal - Gråvatna/Kvitfjellhytta
Nils Sundal 45 44 23 59 Sildra - Sonvatna
Harry Kristoffersen 91 61 48 04 Sildra/Sæteråsen - Sonvatna og Vigdenes - Vigdevann
Olav Florholmen 91 37 49 37 Sæteråsen - Sonvatna
Odd Bonslet 92 81 84 57 Sæteråsen - Sonvatna - Kvitfjellhytta
Øyvind Moum 90 58 36 75 Ytteråsen, Flaksjøen, Kvitfjellhytta
Terje Rønning 91 64 03 69 Lånke-/Ytteråsenområdet, Leksdal statsalmenning samt Flaksjø/Lillefjell
Johan Petter Bye 92 20 36 60 Forbordsfjellet/Levangergrensa


For at kommunen skal kunne gi dispensasjon for motorferdsel, må grunneier ha gitt sin tillatelse. Søker må selv innhente slik tillatelse.


Merk at alle søknader om barmarkskjøring, samt snøscootersøknader med formål som ikke er beskrevet i motorferdselforskriften § 5 skal behandles av et kommunalt politisk organ. I Stjørdal kommune er det utvalg plan og miljø som behandler slike søknader. For å få søknaden med på saklista til utvalget, må den være administrasjonen i hende seinest tre uker før utvalgsmøtet. 
 

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.
Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade og ulemper for naturmiljø og mennesker unngås.


Les mer om reglene i Miljødirektoratets hefte: Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark

 

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

 

 

Dersom søknaden gjelder transport grunnet varig funksjonsnedsettelse må dette attesteres av lege. Dersom slik attest er sendt inn til kommunen, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt.