Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Lov og forskrift 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellov) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (motorferdselforskriften). Regelverket tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I forskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad. 

Kommunale retningslinjer

I Stjørdal kommune er det i tillegg vedtatt egne Retningslinjer for praktisering av lov og forskrift om motorferdsel i utmark (PDF, 165 kB) som sier mer om hvordan lovverket skal praktiseres. 

Nye retningslinjer ble vedtatt i utvalg plan og miljø 1. september 2021. Disse innebærer at det ikke lenger skal stilles krav om 2,5 km avstand mellom parkering og hytte ved behandling av søknader etter motorferdselforskriftens § 5c (snøscootertransport av bagasje og utstyr til hytte for eier av hytte). Det vil heller ikke bli satt begrensninger på antall turer per sesong ved transport til hytte for hytteeier.

Verneområde

Merk at dersom transporten det søkes om går over et verneområde (som f.eks. Kongrosletta Naturreservat), så må det sendes en søknad om dispensasjon etter verneforskriften til Statsforvalteren, i tillegg til søknaden til kommunen etter motorferdselregelverket. Vedtak fra Statsforvalteren kan legges ved søknaden til kommunen. Hvis vedtak fra Statsforvalteren ikke ligger ved, vil Stjørdal kommune videresende søknaden til Statsforvalteren for behandling etter verneforskriften der. Behandling i kommune vil skje når Statsforvalteren har gjort vedtak etter verneforskriften

Leiekjørere

Leiekjørerne har løyve til å ta på seg transportoppdrag med snøscooter som er beskrevet i motorferdselforskriften § 5a

Følgende personer har løyve for leiekjøring med snøscooter på vinterføre i Stjørdal:

Leiekjørere
Leiekjører Mobil Område
Leif Gylland 45 27 43 85 Sildra - Sonvatna - Sundal - Gråvatna/Kvitfjellhytta
Nils Sundal 45 44 23 59 Sildra - Sonvatna
Harry Kristoffersen 91 61 48 04 Sildra/Sæteråsen - Sonvatna og Vigdenes - Vigdevann
Olav Florholmen 91 37 49 37 Sæteråsen - Sonvatna
Odd Bonslet 92 81 84 57 Sæteråsen - Sonvatna - Kvitfjellhytta
Øyvind Moum 90 58 36 75 Ytteråsen, Flaksjøen, Kvitfjellhytta
Terje Rønning 91 64 03 69 Lånke-/Ytteråsenområdet, Leksdal statsalmenning samt Flaksjø/Lillefjell
Johan Petter Bye 92 20 36 60 Forbordsfjellet/Levangergrensa

Søknad og grunneiertillatelse

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon for motorferdsel, må grunneier ha gitt sin tillatelse. Søker må selv innhente slik tillatelse.

Grunneiertillatelse (PDF, 121 kB)

Varig funksjonsnedsettelse

Dersom søknaden gjelder transport grunnet varig funksjonsnedsettelse, må dette attesteres av lege. Dersom slik attest er sendt inn til kommunen, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt. 

Behandling av søknader

Merk at alle søknader om barmarkskjøring, samt snøscootersøknader med formål som ikke er beskrevet i motorferdselforskriften § 5 skal behandles av et kommunalt politisk organ. I Stjørdal kommune er det utvalg plan og miljø som behandler slike søknader. For å få søknaden med på saklista til utvalget, må den være administrasjonen i hende seinest tre uker før utvalgsmøtet. 

Unntak fra søknadsplikt

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade og ulemper for naturmiljø og mennesker unngås.

Mer informasjon

Les mer om reglene i Miljødirektoratets hefte: Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark

Kontakt

Ingeborg Forbregd
Rådgiver
E-post
Telefon 971 92 736