Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Lov og forskrift 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellov) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (motorferdselforskriften). Regelverket tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I forskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellov)

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (motorferdselforskriften)

Kommunale retningslinjer

I Stjørdal kommune er det i tillegg vedtatt egne retningslinjer for praktisering av lov og forskrift om motorferdsel i utmark som sier mer om hvordan lovverket skal praktiseres. Retningslinjene ble sist vedtatt 06.12.2023.

Retningslinjer for praktisering av lov og forskrift om motorferdsel i utmark (PDF, 180 kB)

Verneområde

Søknader om motorferdsel over et verneområde skal behandles etter to regelverk; verneforskriften og motorferdselloven. Dersom transporten det søkes om går over et verneområde, må søker innhente tillatelse fra vernemyndigheten for verneområdet før vi kan gi dispensasjon etter motorferdselregelverket.

Motorferdsel i Kongrosletta naturreservat er regulert av verneforskrift for området, og det er utarbeida en egen forvaltningsplan. Stjørdal kommune har forvaltningsansvar for området, og behandling av søknader om dispensasjon om motorferdsel er beskrevet i kommunens retningslinjer for motorferdsel i utmark.

Traséen for transport med snøscooter mellom parkering på Seteråsen og Sonvatna går over Kongrosletta naturreservat. Søknader om motorferdsel over Kongrosletta langs denne traséen skal behandles etter to regelverk; verneforskriften og motorferdselloven. Dersom du ønsker å søke om dispensasjon for å kjøre snøscooter langs denne traséen, kan du spesifisere dette i kommunens søknadsskjema om motorferdsel i utmark. Ved behandling av søknaden, vil det bli laga ett samla vedtaksbrev for begge regelverk. 

I forvaltningsplanen er det bestemt at dersom du som ønsker å benytte leiekjører fra Seteråsen til Sonvatna – over Kongrosletta naturreservat – må du søke om dispensasjon fra verneforskriften. Søknad om dette gjøres også i kommunens søknadsskjema om motorferdsel i utmark.

Hvis du skal benytte leiekjører fra Sildra til Sonvatna, eller andre traséer i Stjørdal som ikke er omfatta av vern, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon.

Leiekjørere

Leiekjørerne har løyve til å ta på seg transportoppdrag med snøscooter som er beskrevet i motorferdselforskriften § 5a

Følgende personer har løyve for leiekjøring med snøscooter på vinterføre i Stjørdal:

Leiekjørere
Leiekjører Mobil Område
Leif Gylland 45 27 43 85 Sildra - Sonvatna - Sundal - Gråvatnet/Kvitfjellhytta
Nils Sundal 45 44 23 59 Sildra - Sonvatna
Olav Florholmen 91 37 49 37 Seteråsen - Sonvatna
Geir Ove Moslet 91 74 64 22 Seteråsen/Sildra - Sonvatna - Gråvatnet
Øyvind Moum 90 58 36 75 Ytteråsen, Flaksjøen, Kvitfjellhytta
Terje Rønning 91 64 03 69 Lånke-/Ytteråsenområdet, Leksdal statsalmenning samt Flaksjø/Lillefjell
Johan Petter Bye 92 20 36 60 Langstein/Skatval/Hegra

Søknad og grunneiertillatelse

Det er ikke søknadsfrist for søknad om motorferdsel i utmark i Stjørdal. Søknader behandles fortløpende.

Søk om motorferdsel i utmark

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon for motorferdsel, må grunneier ha gitt sin tillatelse. Søker må selv innhente slik tillatelse.

Grunneiertillatelse (PDF, 91 kB)

Varig funksjonsnedsettelse

Dersom søknaden gjelder transport grunnet varig funksjonsnedsettelse, må dette attesteres av lege. Dersom slik attest er sendt inn til kommunen, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt. 

Skjema for legeerklæring (PDF, 69 kB)

Unntak fra søknadsplikt

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade og ulemper for naturmiljø og mennesker unngås.

Mer informasjon

Du kan lese mer om reglene om motorferdsel i utmark på Miljødirektoratet sin nettside.