Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune

Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune

Godkjent i kommunestyret 10. september 2020 sak 76/20.

1. Retningslinjenes formål

Retningslinjene skal bidra til at det i Stjørdal kommune føres en konsekvent alkoholpolitikk som har som mål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.  

2. Alminnelig skjenkebevilling

Ved vurderingen av om det skal gis bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, skal det foretas en konkret vurdering av skjenkestedets konsept, målgruppe og beliggenhet. Det skal tas særlige hensyn i boligstrøk.  

For serveringssteder som er etablert i tilknytning til ordinære handels- og tjenestetilbud kan det som hovedregel ikke gis skjenkebevilling. Det kan likevel gjøres unntak for serveringssteder som ikke har hovedinntekten sin fra skjenking av alkoholholdig drikke, og samtidig har egen adkomst direkte fra gateplan. På slike serveringssteder kan det kun serveres alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 i sentrets åpningstid. Etter sentrets åpningstid kan alkoholholdig drikke klasse 3 serveres.  

Serveringssteder som har hovedinntekten son fra skjenking av alkoholholdig drikke må være fysisk adskilt med vegger mot øvrige butikkarealer og ha egen utgangsdør for å kunne gis bevilgning.  

Uteservering: Det kan gis bevilling til skjenking i utearealer knyttet til skjenkestedet. Skjenkingen må foregå innenfor et fysisk avgrenset område, og være slik avgrenset at personalet har oversikt og kan føre kontroll. Uteområdet må ikke hindre den trafikk og annen ferdsel. Målsatt tegning av arealet skal følge søknaden.  

2.1. Skjenketider

Skjenkesteder med alminnelig bevilling kan innvilges slik skjenketid:  

Hverdager og lørdag:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 02.00, gruppe 3 fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

Søndag, offentlig høytidsdag, helligdag og 1. juledag  

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 01.00, gruppe 3 fra klokken 13.00 – 24.00.  

Hoteller kan innvilges skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08.00 til klokken 02.00 og gruppe 3 fra klokken 13.00 til klokken 02.00 alle dager.  

Skjenkesteder på flyplassen kan innvilges skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 06.00 til klokken 03.00 og gruppe 3 fra klokken 13.00 til klokken 03.00 alle dager.  

Uteområder: Bevilling for skjenking i uteområder kan etter en konkret vurdering følge skjenketidene for øvrig. Ved vurderingen skal det legges vekt på uteserveringens form og beliggenhet, og hensynet til å begrense støy i nabolaget.  

3. Tilvirkningsbevilling

Alminnelig skjenkebevilling kan utvides til å gjelde tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, for skjenking i egen virksomhet.  

Slik bevilling kan bare gis dersom tilvirkningen og skjenkingen skal skje ved skjenkestedet og dette vil utgjøre en del av stedes helhetlige karakter og serveringstilbud.  

4. Bevilling for enkelt anledning

Bevilling for enkelt anledning kan innvilges med tilsvarende skjenketider som for alminnelig bevilling. Det skal foretas en vurdering av om det skal settes vilkår om 18-års grense for inngang til skjenkestedet.  

Det skal ikke gis bevilling for enkelt anledning i forbindelse med idrettsarrangement.  

Under større kultur- og næringslivsarrangement kan det innvilges skjenkebevilling med skjenketid til klokken 03.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for skjenking både innendørs og i avgrenset uteservering.  

I vurderingen av om det er et større kultur- og/eller næringslivsarrangement må det legges vekt på arrangementets formål og omfang.  

5. Ambulerende bevilling

Ambulerende bevilling for lukkede selskap kan innvilges med skjenketid mellom klokken 08.00 til klokken 02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, og med skjenketid mellom klokken 13.00 til klokken 02.00 for alkoholholdig drikk gruppe 3 alle dager.  

Det skal foretas en vurdering av om det skal settes vilkår om 18-års grense for inngang til skjenkestedet.  

Det skal ikke gis ambulerende bevilling i forbindelse med idrettsarrangement.  

6. Salgsbevilling  

Ved innvilgelse av søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 skal det settes som vilkår at alkoholholdig drikk er slik plassert at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. Tegning av salgsarealet med plassering av alkoholholdig drikk skal følge søknaden.  

Salgsbevilling kan gis med salgstid klokken 08.00 – 20.00 på hverdager, og klokken 08.00 – 18.00 på lørdager.  

7. Vilkår

Det kan settes vilkår i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler.  

Det skal ved hver søknad om skjenkebevilling vurderes om det skal stilles krav om:

  • godkjente dørvakter  
  • deltakelse i Ansvarlig Vertskap  
  • tilstrekkelig belysning utenfor skjenkestedene fram til en time etter stengetid på enkelte dager.  
  • forbud mot pengespillautomater på skjenkestedet  

Virksomheten skal følge reglene om gjeldende krav til minstelønn for ansatte i Serveringsbransjen. Ved krav fra kommunen skal virksomheten fremlegge dokumentasjon på at de ansatte har minstelønn.  

Det skal ved hver søknad om salgsbevilling stilles krav om deltakelse i Ansvarlig Salg.  

For nye salgs- og skjenkebevillinger, skal det settes vilkår om at internkontroll er dokumentert innen én måned etter at bevillingen er gitt.  

Det skal tilbys tilsvarende alkoholfritt alternativ til hver alkoholholdig drikke som serveres. I tillegg kan det serveres cider og most, dersom serveringsstedet også ønsker dette. Det vil si at serveres det rødvin på stedet, skal de ha et alkoholfritt rødvins-tilbud. Likeledes gjelder dette hvitvin og øl. Dette gjelder også for enkelt-anledninger og ambulerende bevilling.