Deling av eiendom

Deling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er hjemmelshaver (eier) av eiendommen som kan søke om deling av eiendom.

Fullmakt

Dersom du signerer søknaden på vegne av hjemmelshaver, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi.

Se informasjon fra Kartverket om fullmakt (kartverket.no)

Skjema for fullmakt (kartverket.no)

Slik søker du

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker

Dispensasjon

Hvis søknad om deling av eiendom forutsetter dispensasjon etter plan- og bygningsloven, må du fylle ut søknad om dispensasjon.

Søk om dispensasjon

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk skjema, finner du papirskjema her som du kan skrive ut (PDF, 836 kB).

Behandlingstid

  • En søknad om fradeling skal normalt avgjøres av kommunen innen 12 uker. En søknad om fradeling som ikke medfører dispensasjon, ikke har nabomerknader og som ellers er i henhold til plan skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
  • I tillegg kommer den tiden det tar å gjennomføre oppmålingen med tinglysing, i perioder 8 - 10 uker.

Saksbehandling

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Dersom søknaden blir godkjent, skal det avholdes oppmålingsforretning, dette normalt innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.

Vi tar kontakt med deg, eventuelt du med oss, og avtaler tidspunkt. Kommunen sender skriftlig varsel om oppmålingsforretning til eiere av tilstøtende eiendommer minst 14 dager i forkant. Kortere tid kan avtales, da direkte med partene.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 1. april (vintertid).

Etter oppmåling og tinglysing utstedes et matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.