Tilrettelagt barnehagetilbud

Tilrettelagt barnehagetilbud

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Vilkåret for å ha rett til særskilt kommunal tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 37, er at barnet har en funksjonsnedsettelse som er av en slik art at det kreves tilrettelegging ut over det som er barnehageeiers plikt. Nedsatt funksjonsevne defineres slik: "Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2001:22pkt 2.2)".

Formålet med tilretteleggingen er å nedbygge funksjonshemmende barrierer, og sikre at barnet kan delta i barnegruppen og i barnehagens hverdagsaktiviteter.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven § 37. 

Foreldre kan, i samarbeid med barnehagen, melde behov om kommunal tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. 

Kontakt

Kjersti Stendahl
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 22 64 14