Bytte skole

Bytte skole

Ved flytting

Det er viktig at du varsler skolen ditt barn allerede går på, hvis du skal flytte innad i Stjørdal kommune eller fra en annen kommune til Stjørdal. Da vil skolen sende flyttemelding til ny skole når ny bostedsadresse er klar.

Når eleven skifter folkeregistrert adresse, vil barnet bli lagt inn i Stjørdal kommunes oppvekstadministrative system. Dere vil da motta et vedtak om skoleplass.

Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med den skolen barnet skal starte på, slik at du kan få praktisk informasjon og skolen har mulighet til å planlegge en god oppstart for barnet som kommer flyttende. Hva du skal gjøre hvis du ønsker å bytte til en annen skole enn nærskolen, eller ønsker å beholde plass på en skole som ikke er din nærskole lengre, kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke, og om det er i forbindelse med flytting. Reglene under gjelder både barneskole og ungdomsskole.

Skoleplass-nærskoleprinsippet

Ditt barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen som barnet sokner til. Kommunen bestemmer skolekretsene.

Hvilken skole eleven sokner til bestemmes av folkeregistrert adresse, og elever som har delt bosted vil ha rett til skoleplass på den adressen de er registrert på. Nærskoleprinsippet gjelder rett til skoleplass, men det er likevel mulig å søke skoleplass på en skole som ikke er nærskole.

Slik søker du

For å bytte skole må du fylle ut skjemaet under.

Søk om å bytte skole/beholde skoleplass

Disse feltene i søknadsskjemaet er obligatoriske:

  • foresattes og elevens personalia
  • hvilken skole dere har plass på per i dag
  • hvor dere ønsker plass
  • hvorfor dere ønsker å bytte skole
  • barnets mening om saken

Søknader behandles basert på følgende kriterier:

  • skolekapasitet
  • kort tid igjen av skoleåret/skoleløpet (beholde plass ved flytting)
  • særlig tungtveiende grunner (alvorlig sykdom, store tilretteleggingsbehov osv.)
  • vurdering av barnets beste, herunder eventuelle søsken på samme skole

Skoleskyss

Hvis du søker ditt barn til en annen skole enn nærskolen, mister du retten til gratis skoleskyss på grunn av avstand eller farlig skolevei. Se §7-1. i Opplæringslova (lovdata.no)

Klage på vedtak om skoleplass 

Avslag på søknad om skoleplass er et enkeltvedtak som du kan klage på. Klagen sender du til Stjørdal kommune, sektor grunnskole, postboks 133, 7501 Stjørdal innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Dersom avslaget opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak. 

Regelverk 

Forvaltningsloven

Opplæringsloven

Kontakt

Janne Reitbakken
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 40 72 50 70