Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

Fra 1. august 2021 fikk skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Stjørdal kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

Skoler og barnehager har lenge hatt nasjonale føringer for mål og innhold, mens dette er første gang SFO får en nasjonal plan. Rammeplanen skal bidra til et mer likeverdig tilbud, uansett hvor i landet barna bor. Planen gir føringer, men også rom for lokale variasjoner.

Grunnleggende verdier

Alle landets SFO-er får nå grunnleggende verdier, som er felles for barnehage, skole og SFO. Rammeplanen framhever barndommens egenverdi, trygghet, omsorg og trivsel, mangfold og inkludering, skaperglede, engasjement og utforskertrang, demokrati og felleskap samt bærekraftig utvikling.

Planen beskriver og utdyper verdigrunnlaget, innhold i tilbudet og legger vekt på inkludering, samarbeid og kvalitetsutvikling. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser, i tillegg til å gi barna omsorg og tilsyn.

Rammeplanen har status som forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 13-7. Verdigrunnlaget bygger blant annet på FNs konvensjon om barnets rettigheter og ILO-konvensjonen for urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Opplæringslovens kapittel 9 A handler om retten til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø, og gjelder både skole og SFO.

Lek og inkludering

SFO er et fritidstilbud der leken har stor plass. De ansatte skal derfor legge til rette for - og inspirere til et godt lekemiljø gjennom selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre. De ansatte skal sørge for å tilrettelegge for barn med spesielle behov.

Fysiske og kulturelle aktiviteter

SFO skal bidra til bevegelsesglede og motorisk utvikling. Barna skal delta i variert lek, fysiske og kulturelle aktiviteter samt annen skapende virksomhet. SFO kan også samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner.

God dialog og godt samarbeid

Rammeplanen understreker betydningen av god dialog og samarbeid med foreldre, skole, barnehage og andre offentlige instanser for å gi alle barn et helhetlig og samordnet tilbud.

Kvalitet og videreutvikling av SFO

Målene fra rammeplanen skal bidra til kvalitet og et godt aktivitetstilbud. Mange SFO-ansatte har stått på og gjort en flott innsats under pandemien, og arbeidet med rammeplanen skal være en inspirasjon og et godt verktøy i det videre arbeidet.

SFO og skole vil fortsette å samarbeide for å sikre et helhetlig perspektiv på barnas oppvekst og utvikling, og gjøre tilbudet til et godt sted å være for alle barn.

Rammeplanen for SFO er publisert på udir.no

Sammen skal vi få det til.