Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO

§ 1. EIERFORHOLD

Stjørdal kommune eier lokalene og står ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene.

§ 2. FORMÅL

Skolefritidsordningene skal drives i samsvar med Opplæringslova og Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte skole.

§ 3. OPPTAKSMYNDIGHET

Påmelding gjøres elektronisk via Stjørdal kommunes hjemmeside. Rektor/ daglig leder mottar den elektroniske påmeldingen til SFO.

§ 4. OPPTAKSKRITERIER

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1.-4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse.

§ 5. OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASS

Hovedopptak skjer en gang pr år, bindende påmeldingsfrist er 10. april. Alle elever fra 1 trinn t.o.m. 4 trinn får plass i SFO. Barnet beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller når barnet slutter på 4. trinn. Oppsigelse og endring av plass må skje elektronisk med en måneds varsel, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

§ 6. FORELDREBETALING

Kommunestyret fastsetter satser og regler for foreldrebetaling.

§ 7. LEIKE – OG OPPHOLDSAREAL

SFO drives i skolens lokaler, og bør ha egen base. Forøvrig disponeres skolens ledige lokaler.

§ 8. ÅPNINGSTID

SFO er åpen 11 måneder per år. Åpningstiden for SFO er fra klokken 06.45–16.45. Det forutsettes at skole/SFO-dagen for barna ikke varer lengre enn ni timer. SFO er stengt jule- og nyttårsaften, mellomjula og påskeuka. SFO er også stengt fem dager i henhold til årsrute for barnehagene, SFO og skolene. I tillegg stenges alle SFO i juli.

§ 9. BEMANNING OG LEDELSE

SFO i Stjørdal har en bemanningsnorm på 1 voksen pr. 15 barn. Det ansettes daglig leder for større ordninger. Rektor er administrativ og faglig leder.

§ 10. Skolefritidsordningene skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om HMS (helse, miljø og sikkerhet) og kommunens eget internkontrollsystem.

§ 11. Utvalg kultur og levekår godkjenner reglement for drift av skolefritidsordningene.

 Vedtatt i Utvalg kultur og levekår 16.03.21