Psykisk helse for voksne

Psykisk helse for voksne

Vi gir tilbud til mennesker som har behov for bistand på grunn av psykiske problemer og eller rusproblematikk.

Alle har en psykisk helse 

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Stjørdal kommune har tilbud om hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. Hvis du har en moderat eller alvorlig lidelse og et omfattende behov for helsehjelp, kan du ta kontakt med Forvaltningskontoret som vurderer om du har rett på vedtak på tjenester. 

Ambulante tjenester

Vi tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og yter bistand for at brukeren skal kunne leve sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra egne forutsetninger og mål. Vi yter bistand til medisinsk oppfølging, samtaleoppfølging, koordinering av tjenester og Individuell Plan (IP) samt praktisk bistand, opplæring/opptrening/vedlikehold av ADL-ferdigheter.

Bonitas

Bonitas - et sosial treffsted med meningsfylte aktiviteter

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Stjørdal kommune har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet er gratis og uten henvisning  –  innbyggere over 16 år kan ta direkte kontakt med Rask psykisk helsehjelp på telefon 476 62 652  tirsdager og fredager mellom klokken 08.00 og 10.00 for avklaring av bistandsbehov og videre tilbud.

Til pasienter:

Hva kan vi øve på å gi litt mer blaffen i? (PDF, 243 kB)

Praktisk problemløsning (PDF, 188 kB)

Heldøgns omsorg

Stjørdal kommune har botilbud til personer med psykisk helse- og eller rusproblematikk. Tilbudet er begrenset og vil vurderes med utgangspunkt i den enkeltes behov og mål.

Kontakt

Andreas Evenhus
Leder
E-post
Telefon 97 11 47 37
Arve Stoum
Leder
E-post
Telefon 91 39 93 16

Adresse

Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal