Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Hvem kan få BPA?

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Personlig assistanse omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Retten til avlastningstiltak gjelder for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Målgruppe

Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester, og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen). Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Slik søker du

Du søker om BPA ved å bruke felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt med Velferdsveiledning for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.