Om søknadsprosessen

Om søknadsprosessen

Alle som skal søke på pleie- og omsorgstjenesten må søke skriftlig på angitt søknadsskjema. Søknaden sendes forvaltningskontoret i din kommune.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Om søkeprosessen

Søknaden må være underskrevet av deg eller annen person som du har gitt samtykke til å søke på vegne av deg.

Det er viktig at det kommer godt fram i søknaden hva du har behov for hjelp til.

Kartlegging

Kommunen gjør en kartlegging av ditt funksjonsnivå og hjelpebehov. Om nødvendig innhentes utfyllende opplysninger fra deg, pårørende eller andre i hjelpeapparatet for å kunne vurdere behovet for tjenester.

En slik kartlegging kan ikke utføres uten ditt samtykke. Samtykkeskjema må underskrives av deg eller annen person som er gitt samtykke på vegne av deg.

For å få utfyllende opplysninger kan det bli aktuelt med et hjemmebesøk.

Vedtak

Når forvaltningskontoret har fått tilstrekkelig med opplysninger i saken, fattes vedtak om tjeneste/evt. avslag på søknaden. Dersom dette kan ta lengre tid enn vanlig, vil du få et foreløpig svar med angivelse om når søknaden kan behandles.

Vedtaket sendes deg og personer som er angitt av deg til å motta kopi av post. Tjenestestedet som skal utføre tjenesten får beskjed fra forvaltningskontoret om dette.​

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.