Næringsutvikling

Næringsutvikling

Førstelinjetjeneste/innovasjonstjenester for lokalt næringsliv

Stjørdal kommune har avtale med innovasjonsselskapet Proneo om førstelinjetjeneste for etablerere og tjenester innenfor næringsutvikling. Proneo er tilgjengelig for alle etablerere fra Stjørdal eller som ønsker å etablere virksomhet i Stjørdal uavhengig av type forretningside eller hvor langt etableringen har kommet. Proneo har god kompetanse på og innsikt i muligheter og systemer som kan være aktuelle, eksempelvis Innovasjon Norge sine programmer, Inkubatorprogram o.l. og kan også bistå med informasjon og hjelp for de som søker tilskudd fra offentlige ordninger.  Proneo har tett dialog med Innovasjon Norge og kan bistå på etablerers side i felles møter.

Avtalen med Proneo innebærer også generelle innovasjonstjenester for kommunen og lokalt næringsliv for å kunne realisere kommunale, bransjemessige eller bedriftsspesifikke prosjektideer i Stjørdal, og med kobling til og søk etter aktuelle samarbeidspartnere, FoU-miljø eller andre arenaer som kan være av interesse.  Proneo har også etablert en næringspark i Stjørdal med et 30 talls virksomheter og møteromsfasiliteter for utleie.

Les mer på proneo.no

Verdiskapningsstrategi for Trondheimsregionen

Stjørdal kommune har felles næringsplan med kommunene i Trondheimsregion-samarbeidet. Nærmere om Trondheimsregionen finner du her: trondheimsregionen.no. Strategien er et verktøy for å øke verdiskapingen i Trondheimsregionen og skal gjøre Trondheimsregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere virksomhet. Nærmere informasjon her: trondheimsregionen.no/strategisk-naeringsplan/  

Verdiskapningsstrategi for Trøndelag

Trøndelag fylke har vedtatt en verdiskapningsstrategi for Trøndelag. Se Verdiskapningsstrategien for Trøndelag (trondelagfylke.no)

Arrangement

Besøksnæringen er en stor og viktig næring knyttet til knutepunktet Stjørdal/Trondheim lufthavn Værnes særlig knyttet til møter, kurs og konferansemarkedet. Stjørdal kommune er også et attraktivt sted for større og mindre arrangement og har vedtatt egen satsing med handlingsplan for arrangement – nærmere informasjon arrangementsby1.no

Landbruk - tilleggsnæringer

Stjørdal er en av landets største landbrukskommuner, med stor produksjon og sysselsetting innenfor landbrukssektoren.  Naturressursgrunnlaget med en av landets fremste lakseelver, store utmarksområder med muligheter for jakt/friluftsliv og en stor og aktiv landbruksnæring gir store muligheter for næringsutvikling i skjæringspunktet reiseliv, landbruk og kultur/miljø.  

Etablering av tilleggsnæringer knytta til gårdsbruk i kommunen har vært stor de siste årene. Den siste tida er det etablert småskala grønnsakproduksjon på flere gårdsbruk i kommunen, der produktene selges fra egen gård, gårdsutsalg eller via Rekoringen.

Her finner du Stjørdal kommunes landbruksplan

Kommunen samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning SA om utvikling av Kvithamar forskningsstasjon som en ressurs og innovasjonsarena for landbruk og bioøkonomi gjennom tett samarbeid med næringen, landbrukets organisasjoner og FoU miljøer. Du finner mer informasjon om Norsk landbruksgiving på deres hjemmesider.

Forsvaret

Værnes Garnison er gitt en sentral rolle i Forsvarets langtidsplan i tillegg til forhåndslagring og øvingsarena for US Marines som gir betydelig ringvirkninger og muligheter til næringsutvikling. Stjørdal kommune har etablert et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om egen forsvarskoordinator tilknyttet innovasjonsselskapet Proneo. Her finner du kontaktinformasjon til forsvarskoordinator Ebbe Deraas i Proneo.

Næringsareal

I tillegg til private aktører disponerer også Stjørdal kommune arealer for salg til ulike formål. Se kommunens gjeldende arealplaner.

For nærmere informasjon kontakt rådgiver Petter Jakob Salberg.

Samarbeid med næringslivet/næringsforeninger

Stjørdal kommune legger vekt på et godt samarbeid med interesseforeningene for næringslivet. Mer informasjon om næringsforeningene finnes her:

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Næringsforeningen i Værnesregionen

Kontakt

Jorulf Husbyn
Leder
E-post
Telefon 90 18 81 84