Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol som drikkes på stedet.

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling i tillegg til serveringsbevilling.

Skjenkebevilling – enkeltanledning (en eller flere enkeltanledninger)

All servering av alkoholholdig drikke mot en eller annen form for betaling krever bevilling. For enkelte lokaler og offentlige steder kreves det bevilling om alkohol skal drikkes eller serveres også uten vederlag. Ansvarlig skjenkestyrer og stedfortreder må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve. Bevillingsgebyr betales for hver omsøkte enkeltanledning.

Dersom arrangementet har et aldersblandet publikum hvor det tillates adgang for mindreårige (under 18 år) eller underårige (under 20 år) i forhold til skjenket drikke, vil kommunen gjøre en vurdering i forhold til om det stilles krav om fargemerkede armbånd for alle deltakere. (Eks. russefester og større arrangementer på samfunnshus o.l.)

Veileder for styrer og stedfortreder ved enkeltanledning (PDF, 231 kB)

Behandlingstid

Normal behandlingstid for bevilling for enkeltanledning er 2 uker om ingen anmerkninger kommer fra andre offentlige etater som må rettes. I perioder av året kan behandlingstiden være lengre. Søk derfor i god tid  før arrangementet skal avholdes. Søknader mottatt innenfor tidsfristen blir behandlet fortløpende.

Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger. 

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyret dekker søknadsbehandling, skjenkekontroll og oppfølging av søkere.

Ordinært gebyr: kroner 1 120,-
Redusert gebyr: kroner 600,-

  • Bevillingsgebyr betales for hver enkelt omsøkt anledning. Om en søknad omfatter flere anledninger skal gebyr betales for hver anledning. For enkeltanledninger som går over flere dager beregnes gebyr per dag.
  • Sats for bevillingsgebyr settes ut ifra arrangementskonsept og kommunens kostnader i forbindelse med søknaden. Gebyr kan reduseres dersom både skjenkestyrer og stedfortreder kan dokumentere at KORUS sitt e-læringskurs i Ansvarlig vertskap er gjennomført og bestått.
  • For større arrangementer, som festivaler og lignende, skal det leveres omsetningsoppgave for alkohol og betales årlig gebyr som for alminnelige bevillinger i henhold til alkoholforskriftens § 6-2.
  • Bevillingsgebyr for svært små arrangementer, som losjemøter og tilsvarende, hvor skjenking av alkohol er en svært liten del av arrangementet, settes lik redusert gebyr og faktureres per innlevert søknad. 


Faktura for bevillingsgebyr sendes til søker etter at søknad er ferdigbehandlet. 

Her finner du KORUS sitt kurs i Ansvarlig vertskap

Slik søker du

Du søker om skjenkebevilling for enkeltanledning ved å fylle ut dette søknadsskjema:

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning 

Fast skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol.
Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk

Styrer og stedfortreder

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Det kreves uklanderlig vandel.

Omsetningsgebyr

Omsetningsgebyr for faste bevillinger beregnes årlig ut i fra innsendt omsetningsoppgave (frist 1. mars). Minstegebyret er i 2023 kroner 5.800 for skjenking og kroner 1.850 for salg per salgs-/skjenkebevilling. Årlig forventet/faktisk omsetning målt i antall liter avgjør gebyrets størrelse.

Omsetningsgebyret dekker søknadsbehandling, skjenkekontroll, opplæring og oppfølging av søkere gjennom året.

Slik søker du

Du søker om fast skjenkebevilling ved å fylle ut dette søknadsskjema:

Søk om servering- og/eller fast skjenkebevilling

Hva skjer videre?

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket senest innen 3 måneder etter at komplett søknad er mottatt.

Endring i bevilling

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eller ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.


Retningslinjer

Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune

Kontakt

Du kan ta kontakt med saksbehandler på e-post: rune.hegge@stjordal.kommune.no