Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Stjørdal kommune, og utgjør grunnlaget for etatenes planer og virksomhet i kommunen.

Gjeldende plan - vedtatt av kommunestyret 27.05.2010 i sak 54/10.

Samfunnsdelen 2010 - 2022

 

Samfunnsdelen 2020 -2032 er under arbeid

Stjørdal formannskap vedtok 29. april 2020 i sak 37/20 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring. 

Frist for merknader til forslaget er 25. juni 2020.

Her finner du høringsdokumentene og informasjon om hvordan gi merknader