Drift og vedlikehold av kommunale veger

Drift og vedlikehold av kommunale veger

Stjørdal kommune har driftsansvar for ca. 224 km veg, fortau, gang- og sykkelveger. Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du gir oss beskjed når standarden ikke er tilfredsstillende. 

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal veg som gir dårlig fremkommelighet eller dårlig trafikksikkerhet. Det kan for eksempel være hull i vegen, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger. Fylkeskommunen sørger for fylkesvegene og staten for riksvegene. Kommunen kan stenge vegen hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem/grøfter.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Høvling
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Hva som er kommunal veg og fylkes veg er ikke alltid like enkelt å vite. Vi har derfor laget en kartløsning som viser dette hvor fylkesveger er blå og kommunale veger er grønne. De vegene som ikke er fargelagt er enten private veger eller fellesveger eid av oppsitterne.

Fylkesveg eller kommunal veg (kartløsning)

 

Brøyting og strøing