Drift og vedlikehold av kommunale veger

Drift og vedlikehold av kommunale veger

Stjørdal kommune har driftsansvar for cirka 224 km veg, fortau, gang- og sykkelveger.

Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du gir oss beskjed når standarden ikke er tilfredsstillende. 

Brøyting

Her finner du kart som viser de ulike brøyterodene.

Veier merket med rødt  er gang og sykkelveier kommunen brøyter, mens veier merket med gult er veier kommunen har brøyteansvaret for.  

Meld feil og mangler

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal veg som gir dårlig fremkommelighet eller dårlig trafikksikkerhet, for eksempel:

  • hull i vegen
  • manglende gatelys
  • behov for brøyting

Tips Oss - meld feil veg og park

Hvilke veger er kommunale?

Stengt veg

Kommunen kan stenge vegen hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem/grøfter.

Oppgaver kan være:

  • feiing og renhold
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • høvling
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing