Drift og vedlikehold av kommunale veger

Drift og vedlikehold av kommunale veger

Stjørdal kommune har driftsansvar for ca. 224 km veg, fortau, gang- og sykkelveger. Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du gir oss beskjed når standarden ikke er tilfredsstillende. 

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal veg som gir dårlig fremkommelighet eller dårlig trafikksikkerhet, for eksempel:

  • hull i vegen
  • manglende gatelys
  • behov for brøyting

Hvilke veger er kommunale?

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger. Fylkeskommunen sørger for fylkesvegene og staten for riksvegene. 

Kartet i lenken under viser kommunale veger (grønn) og fylkesveger (blå. De vegene som ikke er fargelagt er enten private veger eller fellesveger eid av oppsitterne.

Fylkesveg eller kommunal veg (kartløsning)

 

Kommunen kan stenge vegen hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem/grøfter.

Oppgaver kan være:

  • feiing og renhold
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • høvling
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing 

 

Brøyting og strøing