Hovedplan veg

Hovedplan veg

Hovedplan for veg er en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vegnett.

Planen er en temaplan, og består av et plandokument og vedlegg om status for kommunalt vegnett i Stjørdal.

Planen viser forholdet mellom faktisk budsjett, anbefalt budsjett og avvik mellom disse for alle vegtyper og vegelementer. Ut i fra dette faktagrunnlaget synliggjøres alternative ambisjonsnivå for framtidig finansiering av drift og vedlikehold, og forslag til drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Stjørdal.

Hoveddokument

Hovedplan veg (PDF, 903 kB)

Vedlegg

  1. Sammendrag av nøkkeltall for hver vegkategori (PDF, 10 kB)
  2. Sammendrag av registreringer, sortert etter vegnummer (PDF, 65 kB)
  3. Sammendrag av registreringer, sortert etter vegkategori og tilstand (PDF, 65 kB)
  4. Økonomiplan for 4 budsjettnivå for perioden, sortert etter prioritet (PDF, 58 kB)
  5. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital (PDF, 62 kB)
  6. Detaljer fra skaderegistrering (PDF, 13 MB)
  7. Beskrivelse av tilstandsvurdering (PDF, 697 kB)
  8. Drift- og vedlikeholdskostnader, nøkkeltall (PDF, 92 kB)


Politisk behandling

Saksframlegg med protokoll (PDF, 320 kB)