Reglement for kommunale barnehager

Reglement for kommunale barnehager

Betalingsordning

Betalingssatser for barnehagene vedtas av kommunestyret.

 • Plass i barnehage betales fra den dato plassen tilbys familien.
 • Det betales fra 1. til 30. i hver måned. Betalingsfristen er 15. i hver måned.
 • Faktura sendes ut i slutten av måneden før betalingsfristen.
 • Dersom betaling ikke finner sted innen fristen den 15., sendes inkassovarsel og det blir beregnet morarenter og purregebyr.
 • Dersom betaling fortsatt uteblir, sendes melding om oppsigelse av plassen.
 • Overflytting/opptak til andre barnehager/skolefritidsordninger skal ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kost fra tidligere tilbud.

Søskenmoderasjon

 • Reglene for søskenmoderasjon vedtas av kommunestyret.
 • For tiden 30% for andre barn og 50% for øvrige barn.
 • Dersom det er søsken får alltid det yngste barnet moderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling i Barnehageloven, § 3 Moderasjonsordning. Barn nr. 3 og 4 får søskenmoderasjon i forhold til nasjonal sats.

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten for opphold i barnehage. Det gis 20 timer gratis tilbud til 2 -, 3-, 4- og 5-åringer for husholdninger med lavest inntekt. Statens norm inntekt for å få redusert foreldrebetaling følges. Det må søkes om reduksjon hvert år. Søknadsfrist på kommunens hjemmeside. Søknadsskjema finner du i foreldreportalen VIGILO.

Fritak fra betaling ved langvarig fravær på grunn av sykdom

Når barnet har fravær på mer enn 1 måned sammenhengende på grunn av sykdom, kan det gis fritak for betaling av oppholdsutgiftene for hele sykdomsperioden. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring.

Permisjon fra plass i barnehage

Permisjon fra plassen kan etter begrunnet søknad innvilges dersom et annet barn kan benytte plassen i permisjonstiden. Det gis ikke permisjon i deler av barnehageåret. Rimelige grunner til permisjon vil være når foreldre/foresatte har omsorgspermisjon/familieforøkelse eller studieopphold utenfor kommunen. Søknaden sendes til den enkelte barnehage og har ikke spesielt skjema.

Søknad om endring av tilbud - overføring til annen barnehage

Har familien takket ja til et barnehagetilbud er denne barnehageplassen sikret frem til skolepliktig alder. Man kan ikke si opp deler av en barnehageplass. Hvis foreldre ønsker endring av størrelse på plass, må det søkes spesielt om dette. Søknadsskjema ligger i foreldreportalen til VIGILO. Søknaden innvilges dersom barnehagen har andre søkere som kan tilbys den ledige plassen.

Det kan søkes om overføring fra en barnehage til en annen. Dersom søknad om overføring innvilges, sies plassen opp automatisk ved at det takkes ja til plass.

Tildelt plass som ikke benyttes

Det forutsettes at tildelt plass benyttes innen en måned.

Planleggingsdager i barnehagen

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i barnehageåret. Barnehagene er da stengt. Planleggingsdagene skal i størst mulig grad være sammenfallende med planlagte fridager for elevene i grunnskolen. Barnehageåret er fra 15.august til 14.august året etter.

Ferie - barn i barnehage

Barnehagen har stengt i 14 dager i løpet av fellesferien. Foreldre må ta ut barnet i denne perioden og ha til sammen 3 uker ferie i sammenheng. Foreldre/foresatte må inngå bindende avtale med styrer om tidspunkt for barnas ferie. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt. Før nytt barnehageår starter 15. august, skal alle barna som fortsetter fra forrige driftsår ha avviklet tre uker sammenhengende ferie. Dersom barn slutter før 1.august må de ha avviklet 3 uker ferie før dato.

Se Planleggingsdager og ferie - Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no)

Ekstraordinær stenging

Ved stenging i barnehagen utover 3 dager på grunn av ombygging/utbedringsarbeid, flytting, streik og lignende, vil det være vanlig praksis at foreldre/foresatte får refundert oppholdsutgiftene for de dagene barnehagen er stengt.

Forsikring av barn

Barn i barnehagen omfattes ikke av folketrygdlovens yrkesskadestønad. Kommunen har derfor tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle barna i de kommunale barnehagene. Forsikringen dekker ulykkesskade som rammer barna mens de oppholder seg inne eller ute i barnehagen samt på turer under barnehagens ledelse. Forsikringen omfatter også barna på direkte vei til og fra barnehagen.

Oppsigelse

Oppsigelse av plassen må skje i foreldreportalen i VIGILO med 1 måneds varsel, regnet fra den første i måneden. Et unntak er perioden 1. mai – 1. august. Da er oppsigelsestiden 2 måneder. Oppsigelse regnes fra den 1. i hver måned. Det betales under hele oppsigelsestida. Oppsigelse kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

Mislighold

Kommunen kan også si opp avtaleforholdet.

Oppsigelse kan gis: 

 • ved manglende oppholdsbetaling.
 • dersom plassen benyttes uforholdsmessig lite.
 • dersom man erfarer at plass er tildelt ut i fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden.

Mindre vesentlige endringer i reglementet kan foretas av kommunedirektøren. 

 

Vedtatt i utvalg kultur og levekår 24.09.19.