Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager

§ 1. Eierforhold

Stjørdal kommune er eier og driver av de kommunale barnehagene.

§ 2. Formål

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehage og de andre forskrifter kommunale planer og vedtak.

§ 3. Samordna opptak

Informasjon om opptak kunngjøres i pressen, til vanlig en gang pr. år. Vedtak om opptak av barn foretas etter innstilling fra styrer ved den enkelte barnehage.

§ 4. Rett til plass

Barn med rett til plass etter barnehagelovens § 12 a. Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra måneden barnet fyller ett år. Stjørdal kommune vil tilby barnehageplass i hovedopptaket 2019 til barn som fyller ett år innen utgangen av november 2018. Søknad til hovedopptaket må være innsendt innen 1.mars.

§ 5. Opptak

Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak og tildeler barnehageplass etter vedtatte opptakskriterier. Kommunens opptakskriterier gir føringer for prioritet av rekkefølge for opptak i henhold til ønsket enhet/lokalisering Stjørdal kommune tilbyr kun heldagsplasser. Redusert tid betyr at antall dager pr. uke reduseres.

Opptakskrets:

Barn bosatt i Stjørdal kommune. For å begynne i en kommunal barnehage, må familien være bosatt i kommunen når barnet starter i barnehagen. 

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

Hovedopptak (hovedopptak omfatter også de som ønsker annen barnehage).

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra PPT eller helsesøster/ sykehus.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
 3. Barn som mister plassen sin i barnehage som følge av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal prioriteres.
 4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold.
 5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage.
 6. Barn bosatt i barnehagens opptaksområde
 7. Det eldste barnet.

Supplerende opptak (barn som søker utenom fristen for hovedopptak eller overflytting til ledige plasser i løpet av barnehageåret).

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra PPT eller helsesøster/ sykehus.
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 
 3. Barn som mister plassen sin i barnehage som følge av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal prioriteres.
 4. Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold.
 5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken får plass i samme barnehage.
 6. Det eldste barnet.

§ 6 Ved søknad om overføring til annen barnehage i kommunen

Ved bytte av plass mellom kommunale barnehager og private barnehager, vil nåværende plass  automatisk sies opp når foreldre har takket ja til ny plass i foreldreportalen i VIGILO.

§ 7 Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Dette gjelder også for kostpenger. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli er betalingsfri.

§ 8 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens netto leke- og oppholdsareal pr. barn er fastsatt til 4 m2 pr. barn over 3 og 5,5 m2 for barn under 3 år.

§ 9 Barnehagens åpningstid

Den ordinære åpningstiden i kommunale barnehager settes til 06:45 – 16:45 med mindre barnehagens samarbeidsutvalg bestemmer noe annet. Barnehagen er stengt jul og i påske. Den fjerde ferieuka for barna regnes som den fritiden barna har i jul og påske når barnehagen er stengt. Barnehagene er også stengt på planleggingsdager. Barnehagene holdes stengt to uker i sommerferien, fortrinnsvis uke 29 og 30.

Gå til Planleggingsdager og ferie - Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no) for å se når barnehagene har stengt.

§ 10 Barnehagens internkontrollsystem

Barnehagene skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter og kommunens eget internkontrollsystem.

§ 11 Barnehageplass er forbeholdt innbyggere i Stjørdal kommune

Ved flytting ut av kommunen vil familien kunne beholde plassen inntil 1 måned. Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen utover 1 måned, kan det søkes skriftlig om dette.

§ 12 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sin representant til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget tilsvarer barnehagelovens § 4 om samarbeidsutvalg, og skal bestå av foreldre/ foresatte og ansatte slik at hver av gruppene er likt representert. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

§ 13 Reglement for barnehagedriften

Utvalg kultur og levekår godkjenner reglement for barnehagedriften.

Vedtatt i utvalg kultur og levekår 24.09.19