Redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass.

Redusert foreldrebetaling i SFO fra 1.august 2021

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.til 4. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn.

 

For søknad om redusert betaling SFO i privat skole må henvendelsen rettes til skolen for søknadsfrist og søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni for å få redusert foreldrebetaling fra 1. august. For søknader før 1. juni gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første heile måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. - 4. trinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen, dersom

  • foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året
    eller
  • det er varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som  gjør at foreldrebetalinga for ett år utgjør mer enn seks prosent av  inntektene.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Stjørdal kommune. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Oversikt over pris og hvilken lønn som er øvre grense for  moderasjon for husholdningens inntekt:

Redusert betaling/ Moderasjon i SFO
Klasse 1.trinn 1.trinn 2.trinn 2.trinn 3.trinn 3.trinn 4.trinn 4.trinn
Pris Halv 2000 Hel 2845 Halv 1920 Hel 2685 Halv 1845 Hel 2525 Halv 1765 Hel 2370
Årslønn 325000 462500 312500 436666 300000 410833 286666 385000

Slik søker du

Du søker om redusert betaling ved å logge inn i foreldreportalen i Vigilo. Her finner du veiledning om hvordan du søker.

Søk om redusert foreldrebetaling i SFO

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når du søker må du legge ved dette:

  • kopi av siste skattemelding (ikke skatteoppgjør)
  • dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen, må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)
  • studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. 

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.