Skolestart

Skolestart

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.

 • Alle som er registrert i folkeregisteret i Stjørdal kommune, vil i begynnelsen av desember året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev «Vedtak om skoleplass» fra den skolen barnet hører til – nærskolen. 
 • Dersom du ikke har mottatt et slikt brev, må du ta kontakt med skolen.
 • Ta også kontakt dersom barnet ikke skal starte på den skolen de har fått vedtak om; for eksempel på grunn av flytting eller at barnet skal starte på en privat skole.  
 • Informasjon om førskoledager og skolestart vil komme i løpet av våren.

Se oversikt over kommunale skoler i Stjørdal.

Skolekrets

 • Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 første ledd første punkt, der det står at elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.  Kommunen avgjør hva som er nærskolen i retningslinjer om skolekretsgrenser.
 • Hvilken skole eleven sokner til bestemmes av folkeregistrert adresse, og elever som har delt bosted vil ha rett til skoleplass på den adressen de er registrert på. Nærskoleprinsippet gjelder rett til skoleplass. 
 • Finn skolekrets i kart: ISYMap (geoinnsyn.no)

Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år. Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Slik søker du

 • Hvis du ønsker å få vurdert om barnet bør utsette skolestarten, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.)
 • Bruk henvisningsskjema til PPT.
 • Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 • Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars. 

Slik søker du

 • Hvis du ønsker å få vurdert om barnet ditt er modent nok til å begynne på skolen, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.)
 • Bruk henvisningsskjema til PPT.
 • Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 • Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.