Høring av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2024-2027

Høring av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2024-2027

Aktivitet gjennom inkludering og mangfold

I medhold av plan- og bygningsloven §11-14 sendes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2024-2027 – Aktivitet gjennom inkludering og mangfold på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31.05.24.

Denne planen er ment brukt som et nyttig styringsredskap for å gjøre gode prioriteringer og få en behovsrettet utvikling innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Planen skal også gi innsikt i kommunens situasjon, utfordringer og utviklingstrekkene videre. Planen skal gi oss en strategisk retning for kommunen, men også vise hvilke konkrete prosjekter kommunen ønsker å  satse på i årene framover.

Planen skal omfatte det lag og foreninger selv ønsker å satse på, og planen vil være grunnlag for kommunens prioritering av spillemiddelsøknader i årene som kommer. Handlingsplanen (anleggsprioriteringer) er delt inn i en prioritert liste over ordinære anlegg og nærmiljøanlegg samt en langsiktig uprioritert liste over planlagte anlegg.

Det har i arbeidet med planen kommet inn mange behov for prosjekter blant våre lag og foreninger, men gjennom denne høringsperioden er det fortsatt mulig å komme med prosjekter som lag og foreninger har behov for i årene fremover.
Planperioden har hatt en lang medvirkningsperiode med dialog, møter, undersøkelser og workshoper med mange lag og foreninger. Denne prosessen har ført til det forslaget som nå legges frem.

Når høringsfristen har gått ut, starter arbeidet med å vurdere innspillene. I mange tilfeller blir planforslaget endret som følge av innspillene. Når saken er klar legges den fram til politisk behandling – først i utvalg Kultur og levekår, deretter i kommunestyret, som kan vedta planen.

De som sender inn innspill får ikke svar på sin henvendelse. Alle innspill fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av det endelige saksframlegget. Etter at planen er blitt vedtatt av kommunestyret, får alle som har gitt innspill eller er berørt av planen et brev om vedtaket.

Som en del av høringsprosessen vil det komme en invitasjon til et åpent høringsmøte for lag og foreninger i Stjørdal. Her vil det bli en kort gjennomgang av planforslaget og arbeidet med denne, samt mulighet for å komme med innspill.

Merk ditt høringsinnspill med «Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet».

Vedlegg: 

Analyse og kunnskapsgrunnlag høringsdokument (PDF, 4 MB)

Hovedplan høringsdokument (PDF, 2 MB)