Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret 2019 - 2023

Stjørdal kommune har et kommunestyre på 41 medlemmer som er valgt av kommunens innbyggere. Kommunestyret er kommunens høyeste politiske organ.

Hvilke politiske utvalg kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene til utvalgene.

Etter kommuneloven er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.
   

Her finner du oversikt over medlemmer og varamedlemmer som er valgt til kommunestyret for 2019 til 2023. 

Kommunestyret 2019-2023