Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Vi tilbyr oppfølging og behandling individuelt og i gruppe til deg som har psykiske utfordringer. Henvendelser til psykisk helsetjeneste går via helsesykepleier på din skole.

Kommunen har ansvar for å sikre oppfølging og behandling til deg som har psykiske utfordringer. Psykisk helsetjeneste for barn og unge er en av de tjenestene som kan gi deg et tilbud. Skolehelsetjenesten, fastlegen din, PPT og barnevern kan også hjelpe deg og veilede deg videre til riktig hjelp. Vi henviser også til spesialisthelsetjenesten (BUP og HABU) ved behov. 

Lavterskeltilbudene Ungdomskontakten og Familieteamet kan også tilby støtte og veiledning.

Individuelle samtaletilbud

 

Gruppetilbud

Vi har flere gruppetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager eller har opplevd noe vanskelig. Gruppene drives i samarbeid mellom ulike enheter i kommunen.
 

Kommunen skal i følge helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også psykiske helsetjenester.

Psykologtjenesten barn og unge, Værnesregionen

Vi er to psykologer som arbeider med barn og unge i Værnesregionen. Vår hovedoppgave er å fremme god psykisk helse og forebygge uhelse. Vi samarbeider tett med helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre tjenesteytere i kommunen. 

Vi arbeider med tiltak rettet mot systemene rundt barn og unge. Dette betyr at vi tilbyr kompetansehevende tiltak til andre faggrupper som jobber med vår målgruppe. Vi deltar også faste i ulike tverrfaglige fora. 

Vi tar på oss mindre oppdrag etter avtale. Dette kan handle om veiledning, både individuelt og i gruppe, undervisning, saksdrøft og innlegg på foreldremøter. Vår deltagelse i ulike fora knyttet til systemarbeid er hovedsakelig digital slik at vi utnytter ressursen best mulig og kan ha stor fleksibilitet i vår tjeneste

Henvendelser vedrørende systemarbeid

Vennligst ingen helseopplysninger på sms og epost.


Kommunen skal i følge helse- og omsorgstjenesteloven sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også psykiske helsetjenester.

Andre tjenester med fokus på psykisk helse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Psykososialt kriseteam

Ungdomskontakten 

Værnesregionen PPT