Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier slik de er i dag? Dette, og mer til, skal vi ta stilling til når vi rullerer kommuneplanens arealdel.

10.09.2020 vedtok kommunestyret planprogram og innspillveileder for kommuneplanrulleringen. Disse dokumentene forteller hvordan vi skal gjennomføre planarbeidet.

Planprogram kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Innspillveileder kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Samlet saksframstilling sak 62/20 planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 990 kB)

Hva skjer nå

Vi har fått inn over 150 innspill om endret arealbruk, i tillegg til forslag om endringer i bestemmelsene og andre ideer. Vi er svært fornøyd med at så mange har engasjert seg i arbeidet.

I løpet av mars 2023 skal alle innspill om endret arealbruk være behandlet i en temasak i utvalg plan og miljø. Det er også behandlet noen temasaker som ikke er direkte knyttet til innspillene.

Temasakene er veiledende for det videre arbeidet mot et høringsforslag, men det kan komme endringer underveis. De er en del av kommunens interne arbeidsprosess, og det vil ikke legges opp til offentlig medvirkning i denne fasen.
 

Neste mulighet til å engasjere seg

Når alle relevante tema er vurdert og behandlet i utvalg plan og miljø skal det utarbeides et komplett høringsforslag.  Dette planforslaget skal legges ut på høring i minimum seks uker. I høringsperioden kan alle som ønsker det si sin mening om forslag til ny plan. 

Etter høring og offentlig ettersyn skal planforslaget revideres. Hvor lang tid dette tar er avhengig av hva slags merknader og kommentarer vi får i høringsperioden. Dersom vi får innsigelser fra offentlige myndigheter er det behov for forhandlinger som kan ta tid. Dersom det må gjøres store endringer kan det være behov for en ny høringsrunde. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om denne fasen når høringsfristen har gått ut.  

Spørsmål

Dersom du lurer på noe som du ikke finner svar på i planprogrammet eller innspillveilederen er det bare å ta kontakt.

Epost: postmottak@stjordal.kommune.no

Telefon: 74 83 35 00.

Våre åpningstider er 09:00 - 15:00 mandag til fredag.