Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Hvor mener du at det bør bygges i kommunen?

Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier slik de er i dag? Dette, og mer til, skal vi ta stilling til når vi rullerer kommuneplanens arealdel.

10.09.2020 vedtok kommunestyret planprogram og innspillveileder for kommuneplanrulleringen. Disse dokumentene forteller hvordan vi skal gjennomføre planarbeidet.

Planprogram kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Innspillveileder kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Samlet saksframstilling sak 62/20 planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 990 kB)

29. oktober 2020 er det frist for å komme med innspill til planarbeidet. Vi ønsker å høre fra deg som ønsker en annen arealbruk enn den som er vist i kommuneplankartet i dag, og deg som mener at et område har så store kvaliteter slik det er i dag at det ikke bør endres eller bygges ned. Husk at det vanligvis er omtrent åtte år mellom hver gang kommuneplanens arealdel rulleres, så her gjelder det å tenke langsiktig.

Vi har laget en innspillveileder (PDF, 2 MB) for å hjelpe deg som vil komme med innspill til arealdelen. Her kan du finne informasjon om hvordan kommunen vil vurdere og prioritere forslag om endret arealbruk. I innspillveilederen er det også sjekklister for hvilken informasjon innspillene må inneholde, og informasjon om hva du ikke trenger å ta med i innspillet.

Alle innspill om endret arealbruk må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på forslagstiller
 • Kontaktinformasjon (adresse, epostadresse og telefonnummer)
 • Gårds- og bruksnummer på eiendommer som foreslås omdisponert / ønskes endret
 • Berørte grunneiere*
 • Er alle berørte grunneiere kjent med og enige i innspillet?
 • Kart som viser
  • Område som foreslås omdisponert
  • Mulige veiadkomster til området
  • Eiendomsgrenser
 • Beskrivelse av området slik det er i dag
 • Ønsket arealformål
 • Kort beskrivelse av hvordan man ser for seg at området skal utnyttes
 • Kort beskrivelse av konsekvensene for omgivelsene/nabolaget

* Med berørte grunneiere menes både de som eier det arealet som foreslås omdisponert, og grunneiere på naboeiendommer dersom det er nødvendig å bruke deler av deres eiendom for å anlegge teknisk infrastruktur som vei, vann og strøm inn til utbyggingsområdet. Det må komme tydelig frem av innspillet hvilke naboeiendommer som kan bli berørt, og om dette er avklart med de berørte grunneierne.

Hvis du har andre innspill finner du sjekklister for hvilken informasjon vi trenger i innspillveilederen.

Innsending

Innspill til planarbeidet merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel [gnr/bnr]»

Hvis du har flere innspill om endret arealbruk på ulike steder eller til ulike formål ber vi om at disse sendes hver for seg.

Her kan du skrive dine merknader og innspill til kommuneplanens arealdel

Eller send til:

Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - enhet arealforvaltning 
Postboks 133 
7501 Stjørdal 

eller til: postmottak@stjordal.kommune.no.

Trenger du mer tid?

Det er mulig å be om utsatt frist. Ta kontakt før 29. oktober dersom du har behov for mer tid, så kan vi avtale en ny frist.

Spørsmål

Dersom du lurer på noe som du ikke finner svar på i planprogrammet eller innspillveilederen er det bare å ta kontakt.

Epost: postmottak@stjordal.kommune.no

Telefon: 74 83 35 00.

Våre åpningstider er 08:00 - 15:00 mandag til fredag.