Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier slik de er i dag? Dette, og mer til, skal vi ta stilling til når vi rullerer kommuneplanens arealdel.

10.09.2020 vedtok kommunestyret planprogram og innspillveileder for kommuneplanrulleringen. Disse dokumentene forteller hvordan vi skal gjennomføre planarbeidet.

Planprogram kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Innspillveileder kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Samlet saksframstilling sak 62/20 planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 990 kB)

Hva skjer nå

Vi har fått inn over 150 innspill om endret arealbruk, i tillegg til forslag om endringer i bestemmelsene og andre ideer. Vi er svært fornøyd med at så mange har engasjert seg i arbeidet. Kommunen er nå i gang med å sortere og utrede forslagene som er kommet inn.

Høsten 2021 og våren 2022 vil innspillene bli behandlet i en serie med temasaker i utvalg plan og miljø. Eksempler på temasaker kan være boligområder på Skatval, områder for næring og forretning i og rundt sentrum, hytter og fritidsboliger osv. Det vil også fremmes mer generelle temasaker som ikke er direkte knyttet til innspillene, blant annet knyttet til kommuneplanbestemmelsene.

Temasakene vil være veiledende for det videre arbeidet mot et høringsforslag, men det kan komme endringer underveis. De er en del av kommunens interne arbeidsprosess, og det vil ikke legges opp til offentlig medvirkning i denne fasen. Alle temasaker med vedlegg vil være tilgjengelige i kommunens innsynsløsning når de er klare til behandling. Ferdig behandlede saker legges også ut her.
 

Neste mulighet til å engasjere seg

Når alle relevante tema er vurdert og behandlet i utvalg plan og miljø skal det utarbeides et komplett høringsforslag. Målet var å ha planutkast ferdig før sommeren 2022. Arbeidet er forsinket. Ny fremdriftsplan kommer i september. Når planforslaget legges ut på høring vil vi invitere alle som har lyst til å si sin mening om forslaget. 

Etter høring og offentlig ettersyn skal planforslaget revideres. Hvor lang tid dette tar er avhengig av hva slags merknader og kommentarer vi får i høringsperioden. Dersom vi får innsigelser fra offentlige myndigheter er det behov for forhandlinger som kan ta tid. Målet var å kunne legge fram en ny kommuneplan til behandling i kommunestyret i løpet av våren 2023. I og med at høringsforslag er forsinket blir også behandling av planen i kommunestyret forsinket tilsvarende.

Spørsmål

Dersom du lurer på noe som du ikke finner svar på i planprogrammet eller innspillveilederen er det bare å ta kontakt.

Epost: postmottak@stjordal.kommune.no

Telefon: 74 83 35 00.

Våre åpningstider er 09:00 - 15:00 mandag til fredag.