Igangsatt reguleringsplanarbeid og planprogram på høring

Igangsatt reguleringsplanarbeid og planprogram på høring

Når et planarbeid skal igangsettes skal berørte offentlige instanser og grunneiere, naboer og andre berørte parter underrettes.

Har du sett en annonse eller fått varsel om oppstart eller igangsetting av plan? Hva betyr dette? 

Hvis du har mottatt varsel fra enten kommunen eller en privat forslagsstiller om oppstart av planarbeid, så er du sannsynligvis grunneier, fester eller nabo i et område hvor det skal utarbeides en reguleringsplan. Dette betyr at det planlegges utbygging eller bevaring i området. Varselet du har fått skal inneholde informasjon som forteller hvilket område det gjelder, og hva som planlegges her. 

Du kan gi innspill til planoppstart. Send innspillet til den adressen som er oppgitt i varselet. 

Les om oppstart av planarbeid i Plan- og bygningsloven § 12-8

Hva er et planprogram? 

Noen planer må konsekvensutredes. Det må da først utarbeides et planprogram, som er en beskrivelse av hva som skal konsekvensutredes, hvilke alternative løsninger som skal vurderes i planen, samt planprosessen og behov for samarbeid og medvirkning.

Planprogrammet sendes normalt på høring samtidig med varsel om oppstart av plan. Dersom du har innspill til planprogrammet, sender du det til den adressen som er oppgitt i varselet.

Etter at planprogrammet har vært på høring blir innspillene vurdert. Planprogrammet kan bli endret for å ta hensyn til disse. Etter høringen av planprogrammet skal det fastsettes av kommunestyret.  

Les om behandling av planprogram i Plan- og bygningsloven § 12-9

 

Planforslag som er igangsatt:

 

 

Planprogram på høring: